17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 185 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 29.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 10 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 29.4 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
490 triệu
490 triệu
Diện tích : 260 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 152 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.67 tỷ
1.67 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15.6 tỷ
15.6 tỷ
Diện tích : 127 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 49 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 211 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 131 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 42 tỷ
42 tỷ
Diện tích : 1061 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 5.75 tỷ
5.75 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.79 tỷ
3.79 tỷ
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 14.4 tỷ
14.4 tỷ
Diện tích : 240 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 32 tỷ
32 tỷ
Diện tích : 162 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.29 tỷ
4.29 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.95 tỷ
7.95 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.35 tỷ
5.35 tỷ
Diện tích : 16.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 33.8 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 10.6 tỷ
10.6 tỷ
Diện tích : 106.4 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.35 tỷ
5.35 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 19,3 tỷ
19,3 tỷ
Diện tích : 77.3 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 90.3 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 355 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 19 tỷ
19 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.99 tỷ
5.99 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 44.7 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14.9 tỷ
14.9 tỷ
Diện tích : 143.5 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 89.1 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 650 Triệu
650 Triệu
Diện tích : 75 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.88 tỷ
1.88 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.86 tỷ
7.86 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.79 tỷ
2.79 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 99 m²
Ngày : 3/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 64.6 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 3/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 58.8 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 9.6 tỷ
9.6 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 21,2 tỷ
21,2 tỷ
Diện tích : 355 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 86.6 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 47.6 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 134.3 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.95 tỷ
8.95 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 1/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 87.8 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 14.2 tỷ
14.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.99 tỷ
1.99 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 83.3 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.94 tỷ
4.94 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nơi nhập dữ liệu 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 30 tỷ
30 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 28 tỷ
28 tỷ
Diện tích : 293.9 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.45 tỷ
5.45 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 225 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 34 tỷ
34 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 32.3 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 69.2 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 429.8 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.62 tỷ
1.62 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 51.5 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 77.83 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 30/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.69 tỷ
2.69 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
34 tỷ
34 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 143 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 180 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.68 tỷ
3.68 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 215 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 43.1 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 70.8 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.15 tỷ
7.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 46.7 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 21.1 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 104.5 m²
Ngày : 29/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 83.2 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 22 tỷ
22 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 77.83 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 35.2 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/9/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM