17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 28.1 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
23.5 tỷ
23.5 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 63.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 135 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 95.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 111.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 71.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.02 tỷ
3.02 tỷ
Diện tích : 78.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.848 tỷ
1.848 tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
150 triệu/m2
150 triệu/m2
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.55 tỷ
6.55 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
37 tỷ
37 tỷ
Diện tích : 71.53 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.98 tỷ
2.98 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.86 tỷ
2.86 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 32.27 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
220 triệu /m2
220 triệu /m2
Diện tích : 106 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 84 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 34.56 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 25.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 30.65 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 104.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 94.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 35.2 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
36tr/m2
36tr/m2
Diện tích : 111.7 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.15 tỷ
9.15 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 17.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 88.3 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 73 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 71 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.05 tỷ
1.05 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.99 tỷ
8.99 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
850 triệu
850 triệu
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 50.3 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 47.7 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 103.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 77.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.26 tỷ
3.26 tỷ
Diện tích : 118.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 31 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.98 tỷ
1.98 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 224 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 25.9 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 31.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 65 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.7 tỷ
9.7 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.38 tỷ
5.38 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
22 tỷ
22 tỷ
Diện tích : 195 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.43 tỷ
2.43 tỷ
Diện tích : 28.6 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.76 tỷ
2.76 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.95 tỷ
6.95 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.09 tỷ
9.09 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.7 tỷ
9.7 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 90.2 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 32 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
140 triệu/m2
140 triệu/m2
Diện tích : 120 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.05 tỷ
4.05 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 31.3 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 37 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
28.6 tỷ
28.6 tỷ
Diện tích : 176 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.7 tỷ
16.7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 39.2 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 11 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.38 tỷ
3.38 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.85 tỷ
8.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 70.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 57.4 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 98.85 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 15.5 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.79 tỷ
3.79 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17.9 tỷ
17.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 40.8 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
30 tỷ
30 tỷ
Diện tích : 49.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 182.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 18.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 202 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.127 tỷ
3.127 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 68.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 60.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 118.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.99 tỷ
7.99 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 26.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 55.1 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.54 tỷ
4.54 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 108.2 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 19.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 71 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 33.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 34.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 42.58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 52.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 46.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.87 tỷ
18.87 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
920 triệu
920 triệu
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 303 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.78 tỷ
2.78 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
900 triệu
900 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.36 tỷ
4.36 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.36 tỷ
7.36 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 282.2 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.42 tỷ
3.42 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14.07 tỷ
14.07 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.25 tỷ
6.25 tỷ
Diện tích : 85.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.32 tỷ
4.32 tỷ
Diện tích : 540 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 39.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.6 tỷ
18.6 tỷ
Diện tích : 90.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 65.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5
3.5
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 26.9 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 167 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
22.8 tỷ
22.8 tỷ
Diện tích : 99 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 33 m²
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 38.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
26 tỷ
26 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 60 m²