5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 169 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 70.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 57.4 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.45 tỷ
5.45 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 98.85 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 15.5 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.79 tỷ
3.79 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.83 tỷ
2.83 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
17.9 tỷ
17.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 40.8 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 62.9 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
30 tỷ
30 tỷ
Diện tích : 49.6 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38.23 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18.9 tỷ
18.9 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 182.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 46.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
16.7 tỷ
16.7 tỷ
Diện tích : 163.9 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 18.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 202 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.127 tỷ
3.127 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 68.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.38 tỷ
2.38 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 60.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 118.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.99 tỷ
7.99 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 58.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.89 tỷ
4.89 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 26.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 82.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 55.1 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.54 tỷ
4.54 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 108.2 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 19.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 71 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 33.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 34.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 116.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.13 tỷ
2.13 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 99.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 42.58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 52.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 46.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 129.1 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.87 tỷ
18.87 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
920 triệu
920 triệu
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 303 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 35.6 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.78 tỷ
2.78 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
900 triệu
900 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.36 tỷ
4.36 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 147 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.36 tỷ
7.36 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.89 tỷ
3.89 tỷ
Diện tích : 37.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
19.8 tỷ
19.8 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.48 tỷ
3.48 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.69 tỷ
2.69 tỷ
Diện tích : 53.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
115 triệu/m2
115 triệu/m2
Diện tích : 282.2 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.42 tỷ
3.42 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14.07 tỷ
14.07 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.25 tỷ
6.25 tỷ
Diện tích : 85.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 284 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.32 tỷ
4.32 tỷ
Diện tích : 540 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 39.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.6 tỷ
18.6 tỷ
Diện tích : 90.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 65.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5
3.5
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 26.9 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 167 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
22.8 tỷ
22.8 tỷ
Diện tích : 99 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 33 m²
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 38.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
26 tỷ
26 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 70.7 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 38 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
22.5 tỷ
22.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 41.7 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
30.9 tỷ
30.9 tỷ
Diện tích : 74.4 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30.4 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.08 tỷ
2.08 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
105 tỷ
105 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.68 tỷ
3.68 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
590tr
590tr
Diện tích : 40 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.65
2.65
Diện tích : 37 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
39.5 tỷ
39.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 24.5 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
36 tỷ
36 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.55 tỷ
4.55 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.55 tỷ
2.55 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
27tr/m2
27tr/m2
Diện tích : 118.2 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
28.5 tỷ
28.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
42tr/m2
42tr/m2
Diện tích : 109 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 40.3 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 94 m²