8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.68 tỷ
5.68 tỷ
Diện tích : 52.8 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.58 tỷ
4.58 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 149 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.68 tỷ
5.68 tỷ
Diện tích : 90.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 22.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.68 tỷ
5.68 tỷ
Diện tích : 52.9 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
22.5 tỷ
22.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 32.7 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 45.13 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 67.9 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 15.7 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.38 tỷ
7.38 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 41.5 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.2 tỷ
9.2 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 172 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.2 tỷ
9.2 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 66.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 86.7 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
26.5 tỷ
26.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 112 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 66.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.95 tỷ
8.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.75 tỷ
5.75 tỷ
Diện tích : 76.3 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 87.3 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.88 tỷ
2.88 tỷ
Diện tích : 64.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 37.9 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 172 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 38.5 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
33 tỷ
33 tỷ
Diện tích : 479 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 50.7 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.72 tỷ
3.72 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 192 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.48 tỷ
2.48 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 175 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 111 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.85 tỷ
5.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 32.2 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 169 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.45 tỷ
5.45 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.83 tỷ
2.83 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 62.9 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38.23 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18.9 tỷ
18.9 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 46.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
16.7 tỷ
16.7 tỷ
Diện tích : 163.9 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 58.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.89 tỷ
4.89 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 116.3 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.13 tỷ
2.13 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27.4 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nơi nhập dữ liệu 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 129.1 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 35.6 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 147 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.89 tỷ
3.89 tỷ
Diện tích : 37.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
19.8 tỷ
19.8 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.48 tỷ
3.48 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.69 tỷ
2.69 tỷ
Diện tích : 53.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 284 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
22.5 tỷ
22.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 30.4 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.55 tỷ
3.55 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
28.5 tỷ
28.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 69.7 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 49.2 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 72.9 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 148 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 213 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 105.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 40.92 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 57.8 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 38.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 190 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 66.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
19 tỷ
19 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
730 triệu
730 triệu
Diện tích : 18 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 126 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 41.5 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 78.7 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.45 tỷ
3.45 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 93 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
môi giới bất động sản 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
môi giới bất động sản 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
môi giới bất động sản 15.68 tỷ
15.68 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.62 tỷ
3.62 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.1 tỷ
9.1 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM