3.28 tỷ
3.28 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 68.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
90 triệu
90 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 57.3 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 66.8 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 24.5 tỷ
24.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.88 tỷ
4.88 tỷ
Diện tích : 54.7 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.24
6.24
Diện tích : 52.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 660 triệu
660 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.62 tỷ
1.62 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.72 tỷ
4.72 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.56 tỷ
2.56 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.65 tỷ
7.65 tỷ
Diện tích : 50.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.32 tỷ
5.32 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
38 tỷ
38 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 54.7 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.14 tỷ
11.14 tỷ
Diện tích : 55.7 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 67.8 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 58.16 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 55.5 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
17.7 tỷ
17.7 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.13 tỷ
2.13 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 64.4 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 63.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.68 tỷ
5.68 tỷ
Diện tích : 52.8 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.58 tỷ
4.58 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.68 tỷ
5.68 tỷ
Diện tích : 52.9 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.55 tỷ
6.55 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 67.9 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.38 tỷ
7.38 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 66.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.99 tỷ
8.99 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 66.6 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 50.3 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.95 tỷ
8.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.88 tỷ
2.88 tỷ
Diện tích : 64.4 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 65 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 9.7 tỷ
9.7 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.95 tỷ
6.95 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 50.7 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.7 tỷ
9.7 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 61.7 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 57.4 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.45 tỷ
5.45 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 62.9 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.127 tỷ
3.127 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 68.4 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 60.2 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 58.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 4.89 tỷ
4.89 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.17 tỷ
1.17 tỷ
Diện tích : 55.1 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.15 tỷ
2.15 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.54 tỷ
4.54 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.5 tỷ
18.5 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 52.7 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
thỏa thuận
thỏa thuận
Diện tích : 67 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
18.87 tỷ
18.87 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.36 tỷ
7.36 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.69 tỷ
2.69 tỷ
Diện tích : 53.3 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 65.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 52.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.08 tỷ
2.08 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
34.5 tỷ
34.5 tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.9 tỷ
9.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
39.5 tỷ
39.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 69.7 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.16 tỷ
2.16 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 52 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.899 tỷ
5.899 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 60.4 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
25.2 tỷ
25.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.68 tỷ
2.68 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
950 triệu
950 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 57.8 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.45 tỷ
7.45 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 66.4 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.12 tỷ
2.12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.165 tỷ
4.165 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.750 tỷ
1.750 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 65.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.45 tỷ
3.45 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 51.8 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
45 triệu/m2
45 triệu/m2
Diện tích : 52 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.464 tỷ
4.464 tỷ
Diện tích : 54.45 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ