Nơi nhập dữ liệu 11.5 Tỷ
11.5 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.4 Tỷ
3.4 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 73 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.1 Tỷ
7.1 Tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5 Tỷ
5 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.6 Tỷ
6.6 Tỷ
Diện tích : 123.2 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.66 Tỷ
3.66 Tỷ
Diện tích : 101.64 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 60 Tỷ
60 Tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.85 Tỷ
5.85 Tỷ
Diện tích : 12.8 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16 Tỷ
16 Tỷ
Diện tích : 168 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 17.3 Tỷ
17.3 Tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.4 Tỷ
9.4 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.05 Tỷ
3.05 Tỷ
Diện tích : 83.88 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.5 Tỷ
1.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13 Tỷ
13 Tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.6 Tỷ
3.6 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 17/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.6 Tỷ
7.6 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.7 Tỷ
2.7 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.3 Tỷ
7.3 Tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.85 Tỷ
5.85 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.4 Tỷ
7.4 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11.8 tỷ
11.8 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.8 Tỷ
5.8 Tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.5 Tỷ
7.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.96 Tỷ
7.96 Tỷ
Diện tích : 153 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.65 Tỷ
2.65 Tỷ
Diện tích : 50.4 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.1 Tỷ
6.1 Tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.1 Tỷ
8.1 Tỷ
Diện tích : 36.8 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.99 Tỷ
6.99 Tỷ
Diện tích : 101.3 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.28 Tỷ
9.28 Tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.9 Tỷ
3.9 Tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 424.7 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.75 Tỷ
7.75 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 90 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.75 Tỷ
3.75 Tỷ
Diện tích : 68.2 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.68 Tỷ
9.68 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 17.5 Tỷ
17.5 Tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1 Tỷ
1 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 23.5 Tỷ
23.5 Tỷ
Diện tích : 21.6 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 40.8 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8 Tỷ
8 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 16/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.65 Tỷ
2.65 Tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.36 Tỷ
4.36 Tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 17.6 Tỷ
17.6 Tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.5 Tỷ
8.5 Tỷ
Diện tích : 140.5 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.65 Tỷ
3.65 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.99 Tỷ
5.99 Tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16.2 Tỷ
16.2 Tỷ
Diện tích : 71.5 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 42.9 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.8 Tỷ
4.8 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.75 Tỷ
3.75 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.22 Tỷ
2.22 Tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.68 tỶ
6.68 tỶ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5 Tỷ
5 Tỷ
Diện tích : 80.8 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 19.5 Tỷ
19.5 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.9 Tỷ
2.9 Tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1 Tỷ
1 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 77 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.25 Tỷ
1.25 Tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.5 Tỷ
7.5 Tỷ
Diện tích : 132.6 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.3 Tỷ
4.3 Tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.3 tỶ
6.3 tỶ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16 Tỷ
16 Tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 15/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3 Tỷ
3 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.456 Tỷ
3.456 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.3 Tỷ
6.3 Tỷ
Diện tích : 107.71 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.56 Tỷ
2.56 Tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.35 Tỷ
5.35 Tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.35 Tỷ
2.35 Tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 22.5 Tỷ
22.5 Tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 46.7 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.4 Tỷ
3.4 Tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16.8 Tỷ
16.8 Tỷ
Diện tích : 107.3 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 Tỷ
7.2 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13.4.24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.6 Tỷ
8.6 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11.1 Tỷ
11.1 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16 Tỷ
16 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.875 Tỷ
1.875 Tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 32.1 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.05 Tỷ
2.05 Tỷ
Diện tích : 53.4 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.39 Tỷ
2.39 Tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 34.5 Tỷ
34.5 Tỷ
Diện tích : 86.8 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.6 Tỷ
3.6 Tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.8 Tỷ
12.8 Tỷ
Diện tích : 62.5 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 18 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11.5 Tỷ
11.5 Tỷ
Diện tích : 40.4 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 Tỷ
15 Tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 12/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 55 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 26.5 Tỷ
26.5 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.75 Tỷ
2.75 Tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.3 Tỷ
7.3 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.65 Tỷ
4.65 Tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.99 Tỷ
3.99 Tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.6 Tỷ
3.6 Tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.85 Tỷ
3.85 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.1 Tỷ
2.1 Tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.75 Tỷ
2.75 Tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.2 Tỷ
5.2 Tỷ
Diện tích : 55.2 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 18 Tỷ
18 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.95 Tỷ
7.95 Tỷ
Diện tích : 83.7 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.33 Tỷ
4.33 Tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.8 Tỷ
4.8 Tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.65 Tỷ
2.65 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.5 Tỷ
12.5 Tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.3 Tỷ
6.3 Tỷ
Diện tích : 121.5 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.9 Tỷ
2.9 Tỷ
Diện tích : 54.5 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 28.2 Tỷ
28.2 Tỷ
Diện tích : 143 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.2 Tỷ
5.2 Tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 11/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 37.7 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 65.52 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.1 Tỷ
5.1 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.56 Tỷ
6.56 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 77.7 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 45 Tỷ
45 Tỷ
Diện tích : 106 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 50 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.3 Tỷ
7.3 Tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.8 Tỷ
9.8 Tỷ
Diện tích : 158.8 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5 Tỷ
5 Tỷ
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.5 Tỷ
2.5 Tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.5 Tỷ
2.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.3 Tỷ
9.3 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.55 Tỷ
4.55 Tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15.5 Tỷ
15.5 Tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.4 Tỷ
2.4 Tỷ
Diện tích : 68.8 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 155.2 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 250 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.25 Tỷ
1.25 Tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.4 Tỷ
1.4 Tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.55 Tỷ
3.55 Tỷ
Diện tích : 60.8 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.1 Tỷ
3.1 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nơi nhập dữ liệu 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 27.94 Tỷ
27.94 Tỷ
Diện tích : 127 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11 Tỷ
11 Tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3 Tỷ
3 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.6 Tỷ
9.6 Tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.4 Tỷ
2.4 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15.8 Tỷ
15.8 Tỷ
Diện tích : 43.2 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.515 Tỷ
2.515 Tỷ
Diện tích : 83.86 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 35.2 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.1 Tỷ
7.1 Tỷ
Diện tích : 750 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 83.9 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.55 Tỷ
6.55 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2 Tỷ
2 Tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 10/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 14.5 Tỷ
14.5 Tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.95 Tỷ
7.95 Tỷ
Diện tích : 145 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.4 Tỷ
2.4 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.85 Tỷ
1.85 Tỷ
Diện tích : 21.8 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.4 Tỷ
6.4 Tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 20.6 Tỷ
20.6 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.4 Tỷ
4.4 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.4 Tỷ
8.4 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.5 Tỷ
2.5 Tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.65 Tỷ
1.65 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 135 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.5 Tỷ
12.5 Tỷ
Diện tích : 153 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.2 Tỷ
6.2 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 55 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.95 Tỷ
3.95 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.15 Tỷ
4.15 Tỷ
Diện tích : 98.9 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.59 Tỷ
5.59 Tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 24.5 Tỷ
24.5 Tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.75 Tỷ
9.75 Tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.542 Tỷ
3.542 Tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 9/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.65 Tỷ
4.65 Tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.8 Tỷ
7.8 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.93 Tỷ
6.93 Tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.2 Tỷ
3.2 Tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.95 Tỷ
1.95 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.95 Tỷ
2.95 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.7 Tỷ
4.7 Tỷ
Diện tích : 30.4 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16.2 tỷ
16.2 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.45 Tỷ
3.45 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.85 Tỷ
3.85 Tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.76 Tỷ
3.76 Tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 35.3 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.3 Tỷ
5.3 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.1 Tỷ
5.1 Tỷ
Diện tích : 127 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 58.2 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.11 Tỷ
2.11 Tỷ
Diện tích : 52.7 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.65 Tỷ
2.65 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.468 Tỷ
2.468 Tỷ
Diện tích : 56.8 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.6 Tỷ
4.6 Tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.75 Tỷ
5.75 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.8 Tỷ
5.8 Tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.8 Tỷ
5.8 Tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.47 Tỷ
5.47 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10 Tỷ
10 Tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.9 Tỷ
2.9 Tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 71.5 Tỷ
71.5 Tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15.5 Tỷ
15.5 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.8 Tỷ
7.8 Tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.68 Tỷ
3.68 Tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 8/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.89 Tỷ
1.89 Tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.35 Tỷ
6.35 Tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.23 Tỷ
1.23 Tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.25 tỷ
7.25 tỷ
Diện tích : 145 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 116 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.672 Tỷ
1.672 Tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.7 Tỷ
6.7 Tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.7 Tỷ
9.7 Tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.5 Tỷ
8.5 Tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.9 Tỷ
4.9 Tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.8 Tỷ
1.8 Tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 20 Tỷ
20 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 6/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10.7 tỷ
10.7 tỷ
Diện tích : 63.2 m²
Ngày : 5/4/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội