UB tỉnh Nha Trang tạm ngừng tách thửa trên địa bàn

UB tỉnh Nha Trang tạm ngừng tách thửa

UB tỉnh Nha Trang tạm ngừng tách thửa UBND TP. Nha Trang cho biết được, người dân hiến đất làm đường đi được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43 ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tuy vậy qua kiểm tra, trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) chưa thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43 của Chính phủ. Nhà đất chính chủ

Nhà đất chính chủ .Cùng đó, diện tích đất sử dụng chung này không phù hợp quy hoạch đất giao thông, kế hoạch sử dụng đất được UB tỉnh phê duyệt. vậy do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung là chưa phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013. Quy định nêu rõ: “Nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Quy định tại Quyết định số 13 năm 2015 của Uỷ Ban  tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh: “Người sử dụng đất phải bố trí diện tích để làm đường đi vào các thửa đất rộng tối thiểu 3 mét và phải được UBND cấp huyện phê duyệt”. vậy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân chưa được TP. Nha Trang phê duyệt là chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 13 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Vậy nên hiện nay, Sở TNMT đã dự thảo hoàn chỉnh và trình Ủy ban tỉnh phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, Uỷ Ban TP. Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành.

Theo báo cáo mới đây của Ủy Ban Nhân Dân Nha Trang gửi Uỷ Ban tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn TP phát sinh nhiều khu vực phân lô bán nền, tập trung ở KV các xã ngoài thành. Đối với các khu vực phù hợp quy hoạch đất ở, người dân thực hiện phân lô tách thửa, bán nền, hình thành cụm dân cư mới và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có trường hợp đã chuyển nhượng qua nhiều chủ. Tất cả các khu vực này đều không có quy hoạch chi tiết 1/500. Nguyên nhân là do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành Phố Nha Trang khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu vực nêu trên chưa thực hiện nghiêm theo Quyết định số 13 của UBND tỉnh. Trong khi, tháng 6-2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng có văn bản yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung (hiến đất làm đường) khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất, cho đến khi có quyết định mới. Nhà đất chính chủ