Nơi nhập dữ liệu 3.2 Tỷ
3.2 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.2 Tỷ
12.2 Tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 107.36 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 750 Triệu
750 Triệu
Diện tích : 31 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 Tỷ
15 Tỷ
Diện tích : 174 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.9 Tỷ
6.9 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.38 Tỷ
4.38 Tỷ
Diện tích : 33.2 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 106 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.35 Tỷ
6.35 Tỷ
Diện tích : 52.2 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 650 Triệu
650 Triệu
Diện tích : 15 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 18 Tỷ
18 Tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.368 Tỷ
3.368 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.9 Tỷ
4.9 Tỷ
Diện tích : 141 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 58 Tỷ
58 Tỷ
Diện tích : 212.7 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.29 Tỷ
1.29 Tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 28/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.2 Tỷ
5.2 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.85 Tỷ
4.85 Tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.25 Tỷ
4.25 Tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3 Tỷ
3 Tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.9 Tỷ
9.9 Tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.35 Tỷ
4.35 Tỷ
Diện tích : 80.5 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 21 Tỷ
21 Tỷ
Diện tích : 123 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.6 Tỷ
3.6 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.735 Tỷ
1.735 Tỷ
Diện tích : 52.1 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 17.415 Tỷ
17.415 Tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.48 Tỷ
2.48 Tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 27/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2 Tỷ
2 Tỷ
Diện tích : 61.3 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 Tỷ
7.2 Tỷ
Diện tích : 52.5 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.05 Tỷ
8.05 Tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.7 Tỷ
2.7 Tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 49 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.6 Tỷ
4.6 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.7 Tỷ
2.7 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.42 Tỷ
6.42 Tỷ
Diện tích : 121.1 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.1 Tỷ
5.1 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.55 Tỷ
3.55 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.7 Tỷ
5.7 Tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.65 Tỷ
4.65 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.95 tỶ
1.95 tỶ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.2 tỶ
3.2 tỶ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.439 tỶ
7.439 tỶ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.4 Tỷ
3.4 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 23 Tỷ
23 Tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.09 Tỷ
9.09 Tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.1 Tỷ
8.1 Tỷ
Diện tích : 137 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.98 Tỷ
9.98 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 102.5 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 900 Triệu
900 Triệu
Diện tích : 50 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16 Tỷ
16 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 26/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.3 Tỷ
2.3 Tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.7 Tỷ
4.7 Tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 26.9 Tỷ
26.9 Tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.1 Tỷ
6.1 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.6 Tỷ
1.6 Tỷ
Diện tích : 40.1 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.35 Tỷ
3.35 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 45 Tỷ
45 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.25 Tỷ
4.25 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.6 Tỷ
7.6 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 700 Triệu
700 Triệu
Diện tích : 15 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.9 Tỷ
2.9 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.1 Tỷ
8.1 Tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.8 Tỷ
9.8 Tỷ
Diện tích : 143 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 40 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.2 Tỷ
5.2 Tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.9 Tỷ
3.9 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.96 Tỷ
6.96 Tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 64.64 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.15 Tỷ
3.15 Tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 55.5 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 133.8 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.7 Tỷ
5.7 Tỷ
Diện tích : 190 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.98 Tỷ
1.98 Tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.05 Tỷ
2.05 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 137 Tỷ
137 Tỷ
Diện tích : 354 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.05 Tỷ
3.05 Tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 25/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.2 Tỷ
6.2 Tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.85 Tỷ
2.85 Tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.4 Tỷ
8.4 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 49.3 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.25 Tỷ
1.25 Tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11 Tỷ
11 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 155 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 16.3 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.35 Tỷ
2.35 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 990 Triệu
990 Triệu
Diện tích : 52 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10 Tỷ
10 Tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 21 Tỷ
21 Tỷ
Diện tích : 178.3 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 720 Triệu
720 Triệu
Diện tích : 36 m²
Ngày : 23/9/23
Tỉnh/ TP : Hà Nội