mua bán nhà đất chính chủ 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 75 tỷ
75 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 48.3 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 56.6 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 850 triệu
850 triệu
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 10 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 24 tỷ
24 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 16 tỷ
16 tỷ
Diện tích : 148 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.1 tỷ
1.1 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 213 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 73.6 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 43.5 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 81.4 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.856 tỷ
3.856 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 1/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 76.2 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 45.9 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 75.6 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 56.6 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.39 tỷ
5.39 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 70 tỷ
70 tỷ
Diện tích : 170 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 33 tỷ
33 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 17.5 tỷ
17.5 tỷ
Diện tích : 107.5 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 850 triệu
850 triệu
Diện tích : 20 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 39.9 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.055 tỷ
1.055 tỷ
Diện tích : 18.5 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.963 tỷ
1.963 tỷ
Diện tích : 22.5 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 52.5 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 32.1 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 116 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 21.5 tỷ
21.5 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 30/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.65 tỷ
6.65 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 28.5 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 29 tỷ
29 tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 1.68 tỷ
1.68 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 33 tỷ
33 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 30.2 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 34 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 9 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 850 triệu
850 triệu
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 44.1 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 71.6 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 29/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 10.05 tỷ
10.05 tỷ
Diện tích : 176.4 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 66.2 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.83 tỷ
2.83 tỷ
Diện tích : 75.35 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 106 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.88 tỷ
5.88 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 131 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 17 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.56 tỷ
3.56 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.1 tỷ
8.1 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 121 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.88 tỷ
9.88 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.665 tỷ
2.665 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 25.38 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 43.6 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội