Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 82.1 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11.69 Tỷ
11.69 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 21 Tỷ
21 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 Tỷ
7.2 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.86 Tỷ
3.86 Tỷ
Diện tích : 38.6 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.2 Tỷ
3.2 Tỷ
Diện tích : 42.2 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.55 Tỷ
6.55 Tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8 Tỷ
8 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.37 Tỷ
2.37 Tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 18/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.4 Tỷ
5.4 Tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.35 Tỷ
8.35 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5 Tỷ
5 Tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.2 Tỷ
6.2 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2 Tỷ
2 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.9 Tỷ
4.9 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.7 Tỷ
2.7 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.76 Tỷ
2.76 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.1 Tỷ
4.1 Tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 14.5 Tỷ
14.5 Tỷ
Diện tích : 93 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.5 Tỷ
1.5 Tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 46 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 20 Tỷ
20 Tỷ
Diện tích : 72.1 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.5 Tỷ
12.5 Tỷ
Diện tích : 59.5 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.9 Tỷ
3.9 Tỷ
Diện tích : 31.6 m²
Ngày : 17/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.6 Tỷ
4.6 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 21.3 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.58 Tỷ
8.58 Tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2 Tỷ
2 Tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.84 Tỷ
3.84 Tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.35 Tỷ
7.35 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.5 Tỷ
9.5 Tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.25 Tỷ
3.25 Tỷ
Diện tích : 70.5 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.95 Tỷ
3.95 Tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 50 Triệu/1m2
50 Triệu/1m2
Diện tích : 103 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 16/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 32.5 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 14.5 Tỷ
14.5 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 36 Tỷ
36 Tỷ
Diện tích : 119.1 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.55 Tỷ
4.55 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11 Tỷ
11 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13.9 Tỷ
13.9 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11.5 Tỷ
11.5 Tỷ
Diện tích : 71 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.8 Tỷ
4.8 Tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 99.42 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.85 Tỷ
2.85 Tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13.8 Tỷ
13.8 Tỷ
Diện tích : 41.2 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.89 Tỷ
2.89 Tỷ
Diện tích : 48.2 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.44 Tỷ
7.44 Tỷ
Diện tích : 62.5 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.4 Tỷ
8.4 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 25 Tỷ
25 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.75 Tỷ
2.75 Tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 65 Tỷ
65 Tỷ
Diện tích : 116 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.5 Tỷ
8.5 Tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 15/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 19.5 Tỷ
19.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13.9 Tỷ
13.9 Tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 39 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.2 Tỷ
3.2 Tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 59.5 Tỷ
59.5 Tỷ
Diện tích : 170 m²
Ngày : 13/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 34 Tỷ
34 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 25 Tỷ
25 Tỷ
Diện tích : 150 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.31 tỷ
7.31 tỷ
Diện tích : 135.4 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10.5 Tỷ
10.5 Tỷ
Diện tích : 58.4 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 Tỷ
15 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.9 Tỷ
1.9 Tỷ
Diện tích : 19.6 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 102.5 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 47.5 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16 Tỷ
16 Tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.5 Tỷ
12.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10.8 Tỷ
10.8 Tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.45 Tỷ
3.45 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.8 Tỷ
2.8 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 83 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.4 Tỷ
5.4 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 12/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.45 Tỷ
2.45 Tỷ
Diện tích : 51.5 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.9 Tỷ
2.9 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 780 Triệu
780 Triệu
Diện tích : 13 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.7 Tỷ
1.7 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 125 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.4 Tỷ
4.4 Tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.75 Tỷ
5.75 Tỷ
Diện tích : 76.2 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13.6 Tỷ
13.6 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15.5 Tỷ
15.5 Tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.8 Tỷ
12.8 Tỷ
Diện tích : 108.6 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 86.5 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.7 Tỷ
5.7 Tỷ
Diện tích : 64.3 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.9 Tỷ
3.9 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 24.6 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 13.7 Tỷ
13.7 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.4 Tỷ
3.4 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.36 Tỷ
2.36 Tỷ
Diện tích : 50.2 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 31 Tỷ
31 Tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 11/7/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội