mua bán nhà đất 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 54.7 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 11.52 tỷ
11.52 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 17.2 tỷ
17.2 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 24.7 tỷ
24.7 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 52 tỷ
52 tỷ
Diện tích : 130 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 112.5 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 14.4 tỷ
14.4 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 500 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.05 tỷ
5.05 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 81.67 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 24/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.776 tỷ
5.776 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3 tỷ
3 tỷ
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất 1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 9.6 tỷ
9.6 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 126 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 118 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.725 tỷ
3.725 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.98 tỷ
4.98 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 39.9 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 31.6 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 482.5 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.68 tỷ
4.68 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 71 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.95 tỷ
6.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 47.4 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 620 triệu
620 triệu
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 12.9 tỷ
12.9 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.44 tỷ
6.44 tỷ
Diện tích : 161 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.02 tỷ
1.02 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 35 tỷ
35 tỷ
Diện tích : 165 m²
Ngày : 23/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 63 tỷ
63 tỷ
Diện tích : 212.7 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 10.6 tỷ
10.6 tỷ
Diện tích : 76.8 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 124 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 70 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 16.8 tỷ
16.8 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 34 tỷ
34 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4,2 tỷ
4,2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 24 tỷ
24 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 22/2/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 123 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 75.67 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 870 triệu
870 triệu
Diện tích : 25 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.75 tỷ
1.75 tỷ
Diện tích : 10.9 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.65 tỷ
5.65 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 53.5 m²
Ngày : 22/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 88.2 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 60.5 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 78 m²
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 75 tỷ
75 tỷ
Diện tích : 116 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.56 tỷ
5.56 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 44.5 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 47.6 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 2.568 tỷ
2.568 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 75.8 m²
Ngày : 21/3/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội