Nơi nhập dữ liệu 3.9 Tỷ
3.9 Tỷ
Diện tích : 97.09 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12.5 Tỷ
12.5 Tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.3 Tỷ
3.3 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7 Tỷ
7 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.75 Tỷ
2.75 Tỷ
Diện tích : 71 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.25 Tỷ
5.25 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 Tỷ
15 Tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.8 Tỷ
9.8 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.7 Tỷ
5.7 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.85 Tỷ
2.85 Tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 21 Tỷ
21 Tỷ
Diện tích : 106 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 22.5 Tỷ
22.5 Tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 15/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.3 Tỷ
4.3 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3 Tỷ
3 Tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.3 Tỷ
5.3 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.5 Tỷ
8.5 Tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.8 Tỷ
8.8 Tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 19.9 Tỷ
19.9 Tỷ
Diện tích : 185 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.85 Tỷ
4.85 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.95 Tỷ
6.95 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 Tỷ
15 Tỷ
Diện tích : 56.6 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.1 Tỷ
3.1 Tỷ
Diện tích : 73.9 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.8 Tỷ
1.8 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 27.14 Tỷ
27.14 Tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 14.5 Tỷ
14.5 Tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.45 Tỷ
6.45 Tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.3 Tỷ
7.3 Tỷ
Diện tích : 97.7 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 24.8 Tỷ
24.8 Tỷ
Diện tích : 62.2 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.7 Tỷ
5.7 Tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 26.5 Tỷ
26.5 Tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10 Tỷ
10 Tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 16 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 33 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.15 Tỷ
2.15 Tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 14/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/6/24Bán CC 100m2 Sapphire Palce Thanh Xuân - 4948
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.15 Tỷ
6.15 Tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.5 Tỷ
1.5 Tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.85 Tỷ
2.85 Tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15.24 Tỷ
15.24 Tỷ
Diện tích : 127 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.38 Tỷ
4.38 Tỷ
Diện tích : 77.51 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.6 Tỷ
2.6 Tỷ
Diện tích : 68.7 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 10.5 Tỷ
10.5 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.57 Tỷ
1.57 Tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 18 Tỷ
18 Tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 12 Tỷ
12 Tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 42.4 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.1 Tỷ
2.1 Tỷ
Diện tích : 56.2 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.4 Tỷ
5.4 Tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.1 Tỷ
5.1 Tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.5 Tỷ
5.5 Tỷ
Diện tích : 81.82 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8 Tỷ
8 Tỷ
Diện tích : 155.4 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.2 Tỷ
6.2 Tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 48 Tỷ
48 Tỷ
Diện tích : 202 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.3 Tỷ
6.3 Tỷ
Diện tích : 96.33 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.6 Tỷ
2.6 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.96 Tỷ
3.96 Tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.98 Tỷ
3.98 Tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 8.6 Tỷ
8.6 Tỷ
Diện tích : 86.2 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 16.5 Tỷ
16.5 Tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.5 Tỷ
6.5 Tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 Tỷ
7.2 Tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.5 Tỷ
1.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 17 Tỷ
17 Tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.3 Tỷ
6.3 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 13/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4 Tỷ
4 Tỷ
Diện tích : 31.3 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6 Tỷ
6 Tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 26.6 Tỷ
26.6 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 87.1 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.65 Tỷ
3.65 Tỷ
Diện tích : 87.1 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.5 Tỷ
4.5 Tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.38 Tỷ
6.38 Tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.2 Tỷ
2.2 Tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.276 Tỷ
3.276 Tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 2.55 Tỷ
2.55 Tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9 Tỷ
9 Tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.59 Tỷ
1.59 Tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.27 Tỷ
9.27 Tỷ
Diện tích : 164 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.5 Tỷ
9.5 Tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.09 Tỷ
4.09 Tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 23.5 Tỷ
23.5 Tỷ
Diện tích : 32.1 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.8 Tỷ
3.8 Tỷ
Diện tích : 32.1 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5 Tỷ
5 Tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.7 Tỷ
4.7 Tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 11 Tỷ
11 Tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.7 Tỷ
3.7 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.6 Tỷ
4.6 Tỷ
Diện tích : 41.2 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.14 Tỷ
5.14 Tỷ
Diện tích : 93.7 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu Thỏa Thuận
Thỏa Thuận
Diện tích : 115 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 18 Tỷ
18 Tỷ
Diện tích : 380 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.5 Tỷ
3.5 Tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 3.75 Tỷ
3.75 Tỷ
Diện tích : 61.4 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 5.46 Tỷ
5.46 Tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.75 Tỷ
1.75 Tỷ
Diện tích : 62.7 m²
Ngày : 12/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 1.6 Tỷ
1.6 Tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 42.9 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.8 Tỷ
6.8 Tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.2 Tỷ
4.2 Tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 9.5 Tỷ
9.5 Tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.83 Tỷ
4.83 Tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.6 Tỷ
6.6 Tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 4.6 Tỷ
4.6 Tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 11/6/24
Tỉnh/ TP : Hà Nội