17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 185 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 45.5 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11.33 tỷ
11.33 tỷ
Diện tích : 47.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 29 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.17 tỷ
8.17 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 41.5 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 29.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 9 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 7.25 tỷ
7.25 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 10 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 29.4 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
490 triệu
490 triệu
Diện tích : 260 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 11.725 tỷ
11.725 tỷ
Diện tích : 350 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 15.8 tỷ
15.8 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 152 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.67 tỷ
1.67 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15.6 tỷ
15.6 tỷ
Diện tích : 127 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.05 tỷ
2.05 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.585 tỷ
1.585 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.95 tỷ
1.95 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 6/9/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 63.1 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.66 tỷ
1.66 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.15 tỷ
7.15 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 73 tỷ
73 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 6/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 49 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 211 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 131 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 42 tỷ
42 tỷ
Diện tích : 1061 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 5.75 tỷ
5.75 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
28 tỷ
28 tỷ
Diện tích : 165 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.65 tỷ
6.65 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 110 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 44.8 tỷ
44.8 tỷ
Diện tích : 184 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 58 tỷ
58 tỷ
Diện tích : 190 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.79 tỷ
3.79 tỷ
Diện tích : 35.4 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 14.4 tỷ
14.4 tỷ
Diện tích : 240 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
650 triệu
650 triệu
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 102 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 138 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 58.68 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 32 tỷ
32 tỷ
Diện tích : 162 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 62 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.7 tỷ
8.7 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.29 tỷ
4.29 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.18 tỷ
3.18 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 36.1 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 32 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 37 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 94 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 880 triệu
880 triệu
Diện tích : 41 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 23.58 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 23.58 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.32 tỷ
2.32 tỷ
Diện tích : 72.5 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 77.9 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 19.87 tỷ
19.87 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.32 tỷ
2.32 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 19.78 tỷ
19.78 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.35 tỷ
3.35 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
10.3 tỷ
10.3 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.95 tỷ
7.95 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.35 tỷ
5.35 tỷ
Diện tích : 16.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 42.7 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 37.1 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 41.9 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.84 tỷ
2.84 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 33.8 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 10.6 tỷ
10.6 tỷ
Diện tích : 106.4 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 95 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.05 tỷ
3.05 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.35 tỷ
5.35 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 19,3 tỷ
19,3 tỷ
Diện tích : 77.3 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 11.9 tỷ
11.9 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 111 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 46.5 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 108 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 121 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 71.1 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 160 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.75 tỷ
4.75 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 17.9 tỷ
17.9 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 300 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 51.6 m²
Ngày : 4/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 90.3 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 355 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 32.4 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
4.693 tỷ
4.693 tỷ
Diện tích : 49.4 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 19 tỷ
19 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
5.99 tỷ
5.99 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 3/10/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội