nguồn nhà chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 32.5 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 33.6 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 18 tỷ
18 tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 29.9 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 960 Triệu
960 Triệu
Diện tích : 100 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 31.8 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 45.9 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7,19 tỷ
7,19 tỷ
Diện tích : 47.45 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 37.2 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.999 tỷ
5.999 tỷ
Diện tích : 66.3 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 52.9 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 170 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 125.7 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 40.5 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 105.6 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 32.3 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.46 tỷ
8.46 tỷ
Diện tích : 188 m²
Ngày : 10/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.46 tỷ
2.46 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 27 tỷ
27 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 11.6 tỷ
11.6 tỷ
Diện tích : 88.3 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 84.7 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 48.8 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.75 tỷ
5.75 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 14.5 tỷ
14.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 77.2 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 51.1 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 750 triệu
750 triệu
Diện tích : 15 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 133.4 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.67 tỷ
4.67 tỷ
Diện tích : 93.4 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 33.4 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 139 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 9.23 tỷ
9.23 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 25.4 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.75 tỷ
3.75 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.15 tỷ
1.15 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.52 tỷ
1.52 tỷ
Diện tích : 56.5 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.955 tỷ
2.955 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 112 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 44.2 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 9/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 81 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 37.5 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.1 tỷ
1.1 tỷ
Diện tích : 9 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nguồn nhà chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 17.2 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 202.3 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất 80 tỷ
80 tỷ
Diện tích : 1000 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nguồn nhà chính chủ 4.91 tỷ
4.91 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua nhà đất chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 9.5 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 29.3 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nhà đất chính chủ 5.65 tỷ
5.65 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 135.9 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 620 triệu
620 triệu
Diện tích : 18 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 180 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 1.67 tỷ
1.67 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.25 tỷ
3.25 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 53.55 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.47 tỷ
2.47 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2 tỷ
2 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.95 tỷ
5.95 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Nơi nhập dữ liệu 15,5 tỷ
15,5 tỷ
Diện tích : 42.3 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 24 tỷ
24 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 131.9 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.22 tỷ
5.22 tỷ
Diện tích : 36.8 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 73.6 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 35.5 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 8/12/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 10.9 tỷ
10.9 tỷ
Diện tích : 67 m²