mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.28 tỷ
3.28 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 16 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.45 tỷ
4.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 48.5 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 ty
4.85 ty
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 12.7 tỷ
12.7 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.85 tỷ
6.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 420 triệu
420 triệu
Diện tích : 7 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1 tỷ
1 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 69.6 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.35 tỷ
4.35 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 12 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.6 tỷ
1.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 19 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.4 tỷ
5.4 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.8 tỷ
5.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 34.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 14 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 23.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.39 tỷ
2.39 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.4 tỷ
10.4 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 200 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.3 tỷ
9.3 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 21 tỷ
21 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 820 triệu
820 triệu
Diện tích : 45 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.6 tỷ
8.6 tỷ
Diện tích : 68.2 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.2 tỷ
8.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 14/7/2022
Nơi nhập dữ liệu 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 175.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 10.2 tỷ
10.2 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 90 triệu
90 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 86 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.8 tỷ
4.8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 13.8 tỷ
13.8 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 950 triệu
950 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 13 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 57.3 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 80.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 34 tỷ
34 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 27.5 tỷ
27.5 tỷ
Diện tích : 98.9 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 46.3 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 43 tỷ
43 tỷ
Diện tích : 700 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 392 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 66.8 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 17.548 tỷ
17.548 tỷ
Diện tích : 107 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 13/7/2022
nguồn nhà chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 215 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 29 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 20 tỷ
20 tỷ
Diện tích : 213.2 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 12.2 tỷ
12.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.25 tỷ
5.25 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 13/7/2022
mua bán nhà đất chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 42 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 650 triệu
650 triệu
Diện tích : 26 m²
Ngày : 13/7/2022
nguồn nhà chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 149 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 81.2 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 132 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.4 tỷ
8.4 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.25 tỷ
2.25 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 49.8 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 77 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.85 tỷ
4.85 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 12/7/2022
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 24.5 tỷ
24.5 tỷ
Diện tích : 56 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 104 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.88 tỷ
4.88 tỷ
Diện tích : 54.7 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 68.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 4,85 tỷ
4,85 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 215 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 61.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.12 tỷ
2.12 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 72.9 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nhà đất chính chủ 3.1 tỷ
3.1 tỷ
Diện tích : 26.9 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.24
6.24
Diện tích : 52.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 140 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 11.8 tỷ
11.8 tỷ
Diện tích : 21 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 32.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 87.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 17 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 30.3 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.1 tỷ
5.1 tỷ
Diện tích : 36.3 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 21.4 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 660 triệu
660 triệu
Diện tích : 60 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.3 tỷ
3.3 tỷ
Diện tích : 124 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 23 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 50.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 14 tỷ
14 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 35 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 4.4 tỷ
4.4 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 102.7 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.53 tỷ
2.53 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 71.2 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 3.105 tỷ
3.105 tỷ
Diện tích : 36.5 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 17 tỷ
17 tỷ
Diện tích : 195 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 33 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 123 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.53 tỷ
3.53 tỷ
Diện tích : 119 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.65 tỷ
5.65 tỷ
Diện tích : 89.3 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 86.7 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 650 triệu
650 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 1.62 tỷ
1.62 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.4 tỷ
2.4 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 46.7 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.28 tỷ
3.28 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 2.95 tỷ
2.95 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.41 tỷ
4.41 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 77.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 4.6 tỷ
4.6 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 5.32 tỷ
5.32 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.35 tỷ
2.35 tỷ
Diện tích : 22 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 73.5 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
nguồn nhà chính chủ 12.5 tỷ
12.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 23.6 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 6 tỷ
6 tỷ
Diện tích : 18.5 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ Thoả thuận
Thoả thuận
Diện tích : 85 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 29.4 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 13.9 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua bán nhà đất chính chủ 19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 19 tỷ
19 tỷ
Diện tích : 152 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 128 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 89 tỷ
89 tỷ
Diện tích : 328 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 9.5 tỷ
9.5 tỷ
Diện tích : 70.76 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
mua nhà đất chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 54.7 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
Nhà đất chính chủ 12 tỷ
12 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 14.8 tỷ
14.8 tỷ
Diện tích : 87.71 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Tin Cũ
bất động sản chính chủ 18.5 tỷ