6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.85 tỷ
6.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 101 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 14/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 80.6 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 13/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 72.9 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.24
6.24
Diện tích : 52.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 105 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 66.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 31.5 m²
Ngày : 12/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 7/11/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.65 tỷ
7.65 tỷ
Diện tích : 50.4 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 11/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.45 tỷ
6.45 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 9/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 58.16 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 40.6 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 85.3 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 8/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
80 triêu/m2
80 triêu/m2
Diện tích : 79.5 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 99.7 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.3 tỷ
7.3 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 67.6 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 111.67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.1 tỷ
7.1 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 7/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 45.13 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 31.2 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.55 tỷ
6.55 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.3 m²
Ngày : 6/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.38 tỷ
7.38 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 5/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 114 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.95 tỷ
6.95 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 4/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 83 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 11 m²
Ngày : 2/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72.3 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 1/7/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 15/7/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 57.5 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.99 tỷ
7.99 tỷ
Diện tích : 76 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 43.7 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 58.8 m²
Ngày : 30/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.35 tỷ
7.35 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 34.8 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 42.58 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 85 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.4 tỷ
7.4 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.36 tỷ
7.36 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 14.5 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 39 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 28/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 44.6 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 82 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.25 tỷ
6.25 tỷ
Diện tích : 85.7 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.4 tỷ
6.4 tỷ
Diện tích : 65.3 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 167 m²
Ngày : 27/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 36.6 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
9.8 tỷ
9.8 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 25/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
Hầm chui Lê Văn Lương gần hoàn thành chờ ngày xe chạy 6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 24/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.8 tỷ
6.8 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 23/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 72.9 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 148 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
nguồn nhà chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 25.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 78.2 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 105.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.11 tỷ
6.11 tỷ
Diện tích : 97 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.7 tỷ
6.7 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 59 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 7.7 tỷ
7.7 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.45 tỷ
7.45 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.15 tỷ
6.15 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60.6 m²
Ngày : 22/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 41.6 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
nguồn nhà chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.85 tỷ
7.85 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
mua bán nhà đất chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 66 m²
Ngày : 21/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
mua bán nhà đất chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 20/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
môi giới bất động sản 6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : TPHCM
7.65 tỷ
7.65 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 18/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.1 tỷ
6.1 tỷ
Diện tích : 49 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 17/6/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.6 tỷ
6.6 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 18/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 6/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội
7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 18 m²
Ngày : 30/5/2022
Tỉnh/ TP : Hà Nội