Nơi nhập dữ liệu 3.177 tỷ
3.177 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.3 tỷ
8.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 37 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 124.5 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 84.6 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.22 tỷ
1.22 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 126 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 38,5 tỷ
38,5 tỷ
Diện tích : 83.5 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 59.4 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.3 tỷ
4.3 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.89 tỷ
3.89 tỷ
Diện tích : 87 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.6 tỷ
3.6 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 67 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.8 tỷ
7.8 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.5 tỷ
1.5 tỷ
Diện tích : 43 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 146 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13.6 tỷ
13.6 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 30/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 750 triệu
750 triệu
Diện tích : 20 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 123.7 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.39 tỷ
3.39 tỷ
Diện tích : 38.8 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2,15 tỷ
2,15 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.6 tỷ
5.6 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.45 tỷ
1.45 tỷ
Diện tích : 57 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.55 tỷ
1.55 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 310 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 19.5 tỷ
19.5 tỷ
Diện tích : 180 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 73 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.76 tỷ
4.76 tỷ
Diện tích : 136 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 80.5 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 39.5 tỷ
39.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 9 tỷ
9 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 12.6 tỷ
12.6 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.25 tỷ
4.25 tỷ
Diện tích : 117 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.65 tỷ
1.65 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 53 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.7 tỷ
5.7 tỷ
Diện tích : 27.3 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 96 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.2 tỷ
4.2 tỷ
Diện tích : 51.1 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.3 tỷ
1.3 tỷ
Diện tích : 30.5 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.15 tỷ
4.15 tỷ
Diện tích : 80.5 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 11 tỷ
11 tỷ
Diện tích : 100.9 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 11.5 tỷ
11.5 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 29/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 12.9 tỷ
12.9 tỷ
Diện tích : 129 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.45 tỷ
2.45 tỷ
Diện tích : 28 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.9 tỷ
8.9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 990 triệu
990 triệu
Diện tích : 13 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 9.1 tỷ
9.1 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 121.5 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 44 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.9 tỷ
5.9 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 41 tỷ
41 tỷ
Diện tích : 106 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 600 triệu
600 triệu
Diện tích : 16.7 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10.8 tỷ
10.8 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.85 tỷ
3.85 tỷ
Diện tích : 31 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 30.5 tỷ
30.5 tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 416 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10,25 tỷ
10,25 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.79 tỷ
7.79 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 900 triệu
900 triệu
Diện tích : 45 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.899 tỷ
2.899 tỷ
Diện tích : 50.3 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.1 tỷ
4.1 tỷ
Diện tích : 62.7 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 24 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 65 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 100 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 19 tỷ
19 tỷ
Diện tích : 145.5 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 16.3 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 35.6 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13.7 tỷ
13.7 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 28/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 101.7 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.4 tỷ
3.4 tỷ
Diện tích : 61 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 11.7 tỷ
11.7 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.7 tỷ
3.7 tỷ
Diện tích : 36.9 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.85 tỷ
1.85 tỷ
Diện tích : 25.78 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.2 tỷ
5.2 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 23 tỷ
23 tỷ
Diện tích : 115 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.8 tỷ
3.8 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 500 triệu
500 triệu
Diện tích : 32 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.8 tỷ
8.8 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.63 tỷ
1.63 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 126 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.44 tỷ
3.44 tỷ
Diện tích : 86 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.3 tỷ
5.3 tỷ
Diện tích : 109 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 25 tỷ
25 tỷ
Diện tích : 55 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 51.3 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.4 tỷ
1.4 tỷ
Diện tích : 54 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.82 tỷ
2.82 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.04 tỷ
1.04 tỷ
Diện tích : 52 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 9.6 tỷ
9.6 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.65 tỷ
3.65 tỷ
Diện tích : 33 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 12.3 tỷ
12.3 tỷ
Diện tích : 46 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 80 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.1 tỷ
2.1 tỷ
Diện tích : 32 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.7 tỷ
2.7 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 12.8 tỷ
12.8 tỷ
Diện tích : 89 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.69 tỷ
3.69 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 24 tỷ
24 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 62.8 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.5 tỷ
6.5 tỷ
Diện tích : 56.6 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 51 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 48 m²
Ngày : 27/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.18 tỷ
2.18 tỷ
Diện tích : 78 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5 tỷ
5 tỷ
Diện tích : 116 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8.5 tỷ
8.5 tỷ
Diện tích : 31.02 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.35 tỷ
6.35 tỷ
Diện tích : 70.6 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.9 tỷ
2.9 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 45 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 58 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 40 tỷ
40 tỷ
Diện tích : 120 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.2 tỷ
1.2 tỷ
Diện tích : 15 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10 tỷ
10 tỷ
Diện tích : 163 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 63 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.238 tỷ
2.238 tỷ
Diện tích : 22.3 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 9.6 tỷ
9.6 tỷ
Diện tích : 41 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 144.25 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7 tỷ
7 tỷ
Diện tích : 37.4 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.15 tỷ
5.15 tỷ
Diện tích : 34 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8,2 tỷ
8,2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 69 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.9 tỷ
4.9 tỷ
Diện tích : 72 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.9 tỷ
7.9 tỷ
Diện tích : 74 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.8 tỷ
2.8 tỷ
Diện tích : 91 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.1 tỷ
1.1 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.52 tỷ
5.52 tỷ
Diện tích : 98 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 18.2 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 24.932 tỷ
24.932 tỷ
Diện tích : 54.2 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.15 tỷ
3.15 tỷ
Diện tích : 78.3 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 14.3 tỷ
14.3 tỷ
Diện tích : 42 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3 tỷ
3 tỷ
Diện tích : 51.3 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 27 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.3 tỷ
2.3 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.2 tỷ
2.2 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 240 m²
Ngày : 26/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 11.2 tỷ
11.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 24/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.65 tỷ
4.65 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 24/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 24/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.5 tỷ
2.5 tỷ
Diện tích : 18.2 m²
Ngày : 24/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.2 tỷ
7.2 tỷ
Diện tích : 90 m²
Ngày : 24/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.95 tỷ
4.95 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.75 tỷ
2.75 tỷ
Diện tích : 25 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 8 tỷ
8 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.2 tỷ
6.2 tỷ
Diện tích : 91.4 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 26 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.9 tỷ
3.9 tỷ
Diện tích : 30 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7,5 tỷ
7,5 tỷ
Diện tích : 158 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.65 tỷ
2.65 tỷ
Diện tích : 79 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
Nơi nhập dữ liệu 6.75 tỷ
6.75 tỷ
Diện tích : 84 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.9 tỷ
6.9 tỷ
Diện tích : 111 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.25 tỷ
1.25 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.95 tỷ
3.95 tỷ
Diện tích : 92 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.5 tỷ
7.5 tỷ
Diện tích : 158 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 38 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.7 tỷ
1.7 tỷ
Diện tích : 47 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.6 tỷ
2.6 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 6.3 tỷ
6.3 tỷ
Diện tích : 181 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.9 tỷ
1.9 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10.7 tỷ
10.7 tỷ
Diện tích : 62 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 17.8 tỷ
17.8 tỷ
Diện tích : 86.8 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13.5 tỷ
13.5 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.78 tỷ
1.78 tỷ
Diện tích : 70 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 50.1 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.35 tỷ
1.35 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 24 tỷ
24 tỷ
Diện tích : 60 m²
Ngày : 23/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.5 tỷ
3.5 tỷ
Diện tích : 450 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.7 tỷ
4.7 tỷ
Diện tích : 50 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 16.5 tỷ
16.5 tỷ
Diện tích : 64 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 10.5 tỷ
10.5 tỷ
Diện tích : 68 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4.5 tỷ
4.5 tỷ
Diện tích : 35 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 60 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15 tỷ
15 tỷ
Diện tích : 88 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 22 tỷ
22 tỷ
Diện tích : 94 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 3.2 tỷ
3.2 tỷ
Diện tích : 40 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 1.8 tỷ
1.8 tỷ
Diện tích : 36 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 2.85 tỷ
2.85 tỷ
Diện tích : 75 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 4 tỷ
4 tỷ
Diện tích : 48 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 13 tỷ
13 tỷ
Diện tích : 125 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 5.5 tỷ
5.5 tỷ
Diện tích : 122 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 7.6 tỷ
7.6 tỷ
Diện tích : 20 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ Thỏa thuận
Thỏa thuận
Diện tích : 42 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội
bất động sản chính chủ 15.5 tỷ
15.5 tỷ
Diện tích : 103 m²
Ngày : 22/6/2023
Tỉnh/ TP : Hà Nội